Organisation  : Faculty of Health and Medical Sciences/Department of Speech and Hearing Sciences and Disorders
HASHIMOTO Kahoru
KIMURA Wataru
NANTO Tomoki
ODAIRA Yoshinori
TAKANOHARA Kyoko
TATEYA Tomoko
YOSHIMURA Takako
YUGE Akiko